PiS wprowadzi przymusowe szczepienia na koronawirusa? Sprawdzamy akty prawne.

PiS wprowadzi przymusowe szczepienia na koronawirusa? Sprawdzamy akty prawne. PiS wprowadzi przymusowe szczepienia na koronawirusa? Sprawdzamy akty prawne.
  • Obowiązkowe szczepienia w obecnej formie nie są sprawą nową, wprowadzono je już w 2008 roku.
  • Nowelizacja ustawy wprowadziła jednakże „obowiązek stosowania środków profilaktycznych i zabiegów”, co budzi zasadne wątpliwości co do zakresu stosowania takiego zapisu.
  • Takie brzmienie próbował doprecyzować Senat poprzez zawężenie do osób chorych, lub podejrzanych o zachorowanie, jednakże Sejm po rekomendacji Komisji Zdrowia odrzucił taką poprawkę.

 Burza wywołana nowelizacją Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie cichnie. Kontrowersje wywołały fałszywe informacje, jakoby w ustawie pojawił się nowy artykuł 36.

A pod przykrywką aborcji, pchnęli takie coś 🤬❗😢🤦‍♀️

Dz.U.2020.1845 t.j. | Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października…

Opublikowany przez Kasię Dziedzielą Piątek, 23 października 2020

W rzeczywistości jednakże art. 36 nie został wprowadzony nowelizacją ustawy, lecz znajdował się w niej od początku, czyli od grudnia 2008 roku. W niemal niezmienionej formie obowiązuje już od jedenastu lat.

przymusowe szczepienia
Źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=683

Transkrypcja:

„Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.”

Informacje na temat ustawy znajdziecie tutaj.

Co się zatem zmienia?

Prawdziwe są doniesienia niektórych mediów o planowanym wprowadzeniu zmian w ustawie i dodaniu obowiązku poddania się „środkom profilaktycznym i zabiegom”.

Sejm przegłosował nowelizację z art. 13 w takiej formie:

przymusowe szczepienia
Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/7BF6B02A4F4D40DDC125860600509725/%24File/683.pdf

Transkrypcja:

„2) w art. 46b:

  1. a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;”,

  1. b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów;”

Tak szerokie ujęcie punktu 4a) rzeczywiście wywołuje zasadny niepokój o jego zbyt szerokie stosowanie. W domyśle tego typu środki profilaktyczne i zabiegi mogłyby być stosowane wobec dowolnej osoby.

Czym są środki profilaktyczne?

Ustawa tego nie precyzuje. Na podstawie art. 46 znowelizowanej ustawy, musi zostać wydane rozporządzenie, które ma doprecyzować rodzaj stosowanych środków profilaktycznych i zabiegów oraz określenie okoliczności, miejsc i obiektów oraz obszarów stosowania nakładanego obowiązku:

Zdaniem MZ cel ten zostanie zrealizowany przez odpowiednią modyfikację wspomnianego przepisu określającego katalog ograniczeń, obowiązków i nakazów, jakie mogą być nałożone przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego.

Resort podkreśla również, że:

„Za dopuszczalne uznać zatem będzie można nie tylko określenie rodzaju stosowanych środków i zabiegów, lecz także okoliczności, miejsc i obiektów oraz obszarów stosowania nakładanego obowiązku. Przyjęte rozwiązanie umożliwi sprawną, proporcjonalną i skuteczną reakcję na istniejące zagrożenia epidemiologiczne, umożliwiając zarazem uniknięcie działań o nadmiarowej dolegliwości dla adresatów norm. Pozwoli ono także na uniknięcie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących dopuszczalności stosowania omawianego nakazu i przez to przyczyni się do jego efektywniejszej egzekucji”

W przypadku ostatnich rozporządzeń środkiem profilaktycznym jest na przykład obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa.

Czym są zabiegi?

Ustawa w art. 2 pkt 30 wymienia tylko zabiegi sanitarne:

30) zabiegi sanitarne – działania służące poprawie higieny osobistej, w tym mycie i strzyżenie, higieny odzieży, higieny pomieszczeń, podejmowane w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych;

Art. 46b w takim kształcie, mimo sprzeciwu Senatu, pozostał w ustawie. Ta została już podpisana przez prezydenta. Pełną jej treść znajdziecie w tym miejscu.

Podsumowanie

Informacja o przymusowych szczepieniach jest fałszywa jedynie częściowo. Sejm przegłosował bardzo kontrowersyjny i nieprecyzyjny zapis o „obowiązku stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów”, a Komisja Zdrowia zaleciła Sejmowi odrzucić poprawkę Senatu o zawężeniu tego punktu do osób chorych, lub podejrzewanych o zachorowanie.

Źródła

ISAP: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082341570, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/O/D20081570.pdf

Sejm: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=683

PAP: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C744633%2Cmz-przepisy-doprecyzuja-zakres-stosowania-okreslonych-srodkow

Rzeczpospolita: https://www.rp.pl/Opinie/304279872-Adam-Habuda-Czy-wszyscy-jestesmy-podejrzani-o-zachorowanie-na-Covid-19.html

Michał Pawela 75 wpisów

    Analityk i miłośnik dalekich wypraw z plecakiem, najłatwiej spotkać go w krajach, które ministerstwa odradzają podróżnikom. Zajmuje się wywiadem jawnoźródłowym i analizą informacji w bezpieczeństwie międzynarodowym. Fake newsy tropi z zamiłowania.