Obowiązek zasłaniania ust i nosa, a nie noszenia maseczek

Obowiązek zasłaniania ust i nosa, a nie noszenia maseczek Obowiązek zasłaniania ust i nosa, a nie noszenia maseczek

Od 16 kwietnia, w całym kraju wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa. Tak, zasłaniania ust i nosa. Nie chodzi o obowiązek noszenia maseczek ochronnych. W czwartek 9 kwietnia minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił nowe obostrzenia, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wystarczy, że zaczniecie przeglądać polską prasę, a zobaczycie, że wprowadzanie w błąd w tym temacie jest zatrważające:

Obowiązek zasłaniania ust i nosa
Źródło: Google

Większość portali bardzo nieprecyzyjnie relacjonuje nowe zalecenia w sprawie koronawirusa.

Tymczasem na stronach rządowych jest bardzo jasno sprecyzowane:

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa
Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej

Pełne rozporządzenie znajduje się na stronach gov.pl. Publikujemy fragment:

§ 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach,
b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568).

Kogo nie dotyczy zasłanianie ust i nosa:

2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;
2) dziecka do ukończenia 4 roku życia;
3) osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Wątpliwości dotyczące zasłaniania ust i nosa wyjaśnia również Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, który odpowiadał 9 kwietnia na pytania dziennikarzy:

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych obowiązuje w wielu innych krajach; nie mówimy, że musi to być maseczka, może to być chustka lub szalik

 

Stanowisko WHO i CDC

Warto jednak zaznaczyć, że według WHO, skuteczność okryć twarzy, innych niż maski medyczne jest wątpliwa:

Zastosowanie masek wykonanych z innych materiałów (np. bawełny), znanych również jako maski niemedyczne, nie zostało dobrze ocenione. Nie ma obecnie przesłanek na wydanie zalecenia za lub przeciw ich użyciu.

WHO współpracuje w dziedzinie badań i rozwoju z partnerami, aby lepiej zrozumieć skuteczność i wydajność niemedycznych masek. WHO również zdecydowanie zachęca kraje, które wydają zalecenia dotyczące używania masek w zdrowych społecznościach do prowadzenia badań na ten krytyczny temat. WHO zaktualizuje swoje wytyczne, gdy pojawią się nowe dowody.

Natomiast amerykańskie CDC (Centers for Disease Control and Prevention) rekomenduje noszenie tkanin zasłaniających usta i nos wszystkim – i zdrowym i chorym – w tych miejscach, gdzie trudno zachować dystans od innych, czyli np. sklepach, komunikacji publicznej, aptekach.

Jak widać, eksperci formułują sprzeczne opinie, bo sprawa nie została jeszcze po prostu dokładnie zbadana.

Podsumowanie

Obowiązek zasłaniania ust i nosa, a nie noszenia maseczek. Prośba do koleżanek i kolegów dziennikarzy. Istnieje już spora ilość dezinformacji w związku z epidemią koronawirusa. Nie dokładajmy swojej cegiełki do tego chaosu. Relacjonujmy rzetelnie.

Źródła

Gov.pl: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej
Gazeta Prawna: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1468384,szumowski-zamiast-maseczki-moze-byc-chustka-lub-szalik.html
WHO: https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html

Karol Orzeł 188 wpisów

Społecznik, pasjonat internetu. Wieloletni wolontariusz Fundacji "Dom w Łodzi". Wolontariusz roku 2015 województwa łódzkiego. Jeden z laureatów Barw Wolontariatu w 2015 roku. Właściciel firmy Devlom. Prywatnie mąż wspaniałej żony i ojciec niesamowitej córeczki.